کلیدواژه‌ها = مدیریت از راه ارزش‌ها
راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 51-69

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میر علی سید نقوی؛ عادل صلواتی