نویسنده = علی نقی امیری
شناسایی اصول مدیریت در نهادهای دینی: مطالعه موردی مسجد

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 57-82

رسول عباسی؛ علی نقی امیری


تبیین ارتباط میان گزاره‌های اسلام ‌و گزاره‌های مدیریت

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 29-50

کمیل رودی؛ علی نقی امیری؛ رضا برنجکار؛ علی اصغر پورعزت


تأملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 61-77

علی نقی امیری؛ عباس رشنوادی